:امروز
1396/12/4
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
62973نفر
بازديد توليت آستان مقدس حضرت امام زاده صالح تجريش از بيماران بستري مركز درماني حضرت اميرالمومنين(ع) جواديه
اين بازديد كه با هماهنگي رياست و حراست بيمارستان صورت گرفته بود مورد استقبال گرم بيماران و همراهان بيماران روبرو شد