:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر

بستن همه | باز کردن همه

دي ماه 95
پرستار اورژانس : آقاي مرتضي ديبافر
بهمن ماه 95
پرستار اورژانس : آقاي عباس زنگويي
اسفند ماه 95
كاردان اتاق عمل : آقاي عبدالحسين علياري
خرداد ماه 96
پرستار جراحي : آقاي محمدرضا خسروي
تير ماه 96
پرستار جراحي : آقاي محمدرضا خسروي