:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر

بستن همه | باز کردن همه

بخـــــش جراحـــــي مردان و زنان
تعداد تخت ها 28 تخت
سرپرستار بخش : خانم ليلا بهرامي
پرسنل بخش : پرستـــــار 9 نفر - كمك بهيار 4 نفر - منشي 1 نفر
كليه بيماران جراحي هاي عمومي وتخصصي ENT ،ارولوژي ، ارتوپدي زنان وجراحي اعصاب وفوق تخصصي دراين بخش خدمات لازم را دریافت می کنند .
بخـــــش داخـــــلي و عفـــــونـــــــــــي مردان و زنان
تعداد تخت ها 27 تخت
سرپرستار بخش : خانم نوشين عباسي
پرسنل بخش : پرستـــــار11 نفر - كمك بهيار3 نفر - منشي 1 نفر
دراين بخش براي بيماران ديابتي كلاسهاي آموزشي برگزار مي شود .
بخـــــش ICU
تعداد تخت ها 12 تخت كه در حال حاضر 10 تخت آن فعال مي باشد ( جنرال ،داخلي )
سرپرستار بخش : خانم افسانه قناد
پرسنل بخش : پرستـــــار 18 نفر - كمك بهيار 8 نفر
با پزشكان مجرب وپرسنل دوره ديده ICU داراي اتاق ايزوله كه ازنظرتجهيزاتي مجهزترين ICU درسطح جنوب شهر تهران می باشد
بخـــــش CCU
تعداد تخت ها 7 تخت
سرپرستار بخش : خانم مهناز حسين زاده
پرسنل بخش : پرستـــــار 9 نفر - كمك بهيار 4 نفر - منشي 1 نفر
بخش زايشگاه
تعداد تخت ها 8 تخت
سرپرستار بخش : خانم منصوره معيـــــا
پرسنل بخش : مـــامـــــــا 12 نفر - پرستار 3 نفر - كمك بهيار 4 نفر - منشي 1 نفر
در اين بخش اقدامات آموزشی شامل (NST نوار قلب جنين )، كلاس هاي آمادگي زايمان ، مانيتورينگ زايمان كلاس آموزشهاي شيردهي قبل از زايمان برگزارمي شود .
بخـــــش اتاق عمل
تعداد اطاق ها 5 اتاق ، تعداد اتاق فعال 4 اتاق
سرپرستار بخش : خانم نسرين خان محمدي
پرسنل بخش : پـــــــــــــرستـــــار 1 نفر- كاردان اتاق عمل 22 نفر - كارشناس بيهوشـي 2 نفر
در اين بخش كليه جراحي هاي تخصصي وفوق تخصصي لاپاراسكوپي وتشخيص از جمله سيستوسكوپي وبرونكوسكپي انجام مي شود .
بخش ديـــــــــــــاليز
تعداد تخت ها 30 تخت در حال حاضر 21 فعال
سرپرستار بخش : خانم مژگان نصيري
پرسنل بخش : پرســـتار 9 نفر _ كمك بهيار 6 نفر
این بخش با سه شیفت کاری به بيماران خدمات ارائه مي دهد .
بخـــــش اورژانــــــس
تعداد تخت ها 8 تخت
سرپرستار بخش : خانم زهرا عزيزي
پرسنل بخش : پرستـــــار 21 نفر- كمك بهيار 5 نفر - بهيار 2 نفر - منشي 1 نفر
دراين بخش پزشك طب اورژانس وعمومي به صورت 24 ساعت فعال مي باشد اين بخش شامل اتاق عمل، CPR و اتاق تزريقات پانسمان وترياژ می باشد .
درصمن اين بخش با واحد EMS (مركز فوريتهاي اورژانس تهران ) همكاري مستقيم داشته وبيماران را تحت نظر پذيرش و مراقبت قرار مي دهند .
بخـــــش جراحـــــي زنــــــان زايمـــان
تعداد تخت ها 13 تخت
سرپرستار بخش : خانم منصوره معيـــــا
پرسنل بخش : پرستـــــار 2 نفر- مــــامـــــا 4 نفر- كمك بهيار 4 نفر
دراين بخش واكسيناسيون نوزادان دربدو تولد انجام می شود و كلاسهاي آموزش نحوه شيردهي نوزادان نیز برگزار مي شود .
بخـــــش اطفال
تعداد تخت ها 24 تخت
سرپرستار بخش : خانم مرضيه مزيناني
پرسنل بخش : پرستـــــار 8 نفر - كمك بهيار 1 نفر - بهيار 1 نفر - منشي 1 نفر
اين بخش شامل بستری نوزادان واطفال و به دستگاه فتوتراپي جهت نوزادانی که دچار زردی نوزادی می باشند مجهز می باشد
بخـــــش درمانگاه
سرپرستار بخش : خانم ام سليمه حبيبي
پرسنل بخش : پرستـــــار 3 نفر - منشي 7 نفر - ماما 1 نفر
بخـــــش سي سي سي دي
سرپرستار بخش : خانم م‍ژگان محمد نژاد‍‍‍
پرسنل بخش : كمك بهيار 3 نفر