:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر
مديره پرستاري : فاطمه فتح الله زاده
سوپروایزر آموزشی : وحيده گيوري
سوپروایزر بالینی : كامليا اخلاقي - فريبا پازكي – احمد ايلاتي – احمد صفرپور – عليرضا گنجعلي - ماهرخ كيانرودي
سوپروایزر کنترل عفونت : انسيه روستاصالحي

اين واحد كه در ساختمان شماره 4 در طبقه اول قرار دارد در حال حاضر با 6 سوپروايزر و يك منشي به فعاليت مي پردازد

مختصري ازفعاليتهاي واحد مربوطه

برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاءكيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان
تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف
ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزش باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري ، مامايي ، پيراپزشكي
مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان ، دانشجويان ، مددجويان
تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استاندارد هاي علمي
بكار گيري نيروي انساني بر اساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري
شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري
تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها
بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
مشاركت و همكاري در جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان پرستاري و مامايي شامل : آشنا سازي كاركنان جديدالورود با مقررات ، خط مشي ها ، شرح وظايف و.....
پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي
برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت
تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستوالعمل هاي اجرايي