:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر
موقعیت فیزیکی : ساختمان شماره یک (ساختمان اداری) – طبقه دوم – دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
رئيس دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی : منا روحی فرد- دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسان دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی : پری رنجبری (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ) – منیر فلاحتی (ليسانس مديريت دولتي )
تلفن تماس : 55346161 – داخلی 204

شرح اهم وظایف و فعالیت های دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی :
استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی
مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک، عملیاتی ، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتباربخشی
برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم با مشارکت مدیران ارشد
مشارکت در تدوین خط مشی های بخش¬ها و واحدهای بیمارستان
انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده
شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار، در بیمارستان
استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل
پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها
ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیت¬های انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تیم اجرایی بیمارستان
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و محورهای اعتباربخشی

کمیته های اصلی بیمارستان :

کمیته های اصلی و فرعی بیمارستان :
1- کمیته مدیریت اجرایی
2- کمیته بهبود کیفیت

کمیته ایمنی بیمار :
1- کمیته اخلاق پزشکی
2- کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

کمیته تغذیه :
1- کمیته بحران و بلایا
2- کمیته اورژانس

کمیته تعیین و تکلیف اورژانس :

کمیته تریاژ :
1- کمیته طب انتقال خون
2- کمیته بهداشت محیط
3- کمیته کنترل عفونت
4- کمیته مرگ و میر و آسیب شناسی

کمیته احیاء نوزاد :
کمیته مرگ و میر مادران :
کمیته مرگ و میر پری ناتال :

کمیته مرگ کودک 59-1 ماهه :
1- کمیته ایمنی مادر و نوزاد
2- کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فن آوری اطلاعات
3- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اعضاء ثابت کمیته بهبود کیفیت :
مدیر بیمارستان
مدیر خدمات پرستاری
مسئول واحد بهبود کیفیت و در صورت نیاز کارشناس دفتر بهبود
معاون درمان
معاون آموزشی یا سوپروایزر آموزشی
کارشناس مسئول کمیته های بیمارستانی
تعدادی از روسای بخش های اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان
دبیر کمیته : مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان

زمان برگزاری کمیته :
حداقل هر دو ماه یکبار ( حداقل سالی 6 بار ) تشکیل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود

شرح وظایف کمیته بهبود کیفیت :
هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
پایش و بهبود مستمر تمام فرآیندهای بالینی، غیر بالینی و مدیریتی
ارائه فهرست شاخص ها و اولویت های بهبود کیفیت و تعامل و نظارت در تدوین و پایش شاخص ها در کل بیمارستان
پایش و ارزیابی برنامه بهبود کیفیت بیمارستان بنا به مقتضیات این واحد 3 ماهه، 6 ماهه و یکساله
نظارت مستمر بر عملکرد و اثربخشی کلیه کمیته های بیمارستانی در بهبود خدمات بیمارستان
آموزش کلیه مباحث مربوط به بهبود کیفیت به کلیه کارکنان شامل آموزش های مفهومی و کاربردی بهبود کیفیت
نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای دفتر بهبود کیفیت
پیگیری موارد ارجاعی از واحد بهبود کیفیت بیمارستان

شرح وظایف کمیته ایمنی بیمار :
زیر کمیته بهبود کیفیت می باشد که با همکاری با سایر کمیته های بیمارستانی و سازمان های خارج از بیمارستان درخصوص اجرا و پیاده سازی اصول ایمنی بیمار با توجه به قوانین و مقررات ، استانداردها ، بخشنامه ها و ابلاغیات در بیمارستان فعالیت می نماید.

اعضاء ثابت کمیته ایمنی بیمار :
رئیس بيمارستان / نماینده تام الاختیار ریاست
مدیر بیمارستان
مدیر خدمات پرستاری یا نماینده دفتر پرستاری
کارشناس مسئول ایمنی بیمار
کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار
مسئول واحد بهبود کیفیت
کارشناس مسئول کمیته ها
دبیر کمیته : کارشناس مسئول ایمنی بیمار بیمارستان

زمان برگزاری کمیته :
حداقل هر سه ماه یکبار ( فصلی و حداقل 4 جلسه در سال) تشکیل جلسه و مستندات طبق فرمت مخصوص نگهداری شود.

شرح وظایف کمیته ایمنی بیمار :
مشارکت و همکاری در انطباق برنامه استراتژیک بیمارستان با اهداف ایمنی بیمار ( تعریف اهداف استراتژیک ، تعیین استراتژی ها و تدوین برنامه ها ) با تمرکز بر استانداردهای ایمنی بیمار سازمان بهداشت جهانی
تدوین برنامه بازدیدهای مدیریتی و ایمنی بیمار
برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای اجباری ، اساسی و پیشرفته ایمنی بیمار
طراحی سازمان مورد نیاز ، برآورد نیروی انسانی و تدوین شرح وظایف دفتر ایمنی بیمار
شناسایی شاخص های ایمنی بیمار ، تعیین داده های مورد نیاز ، بررسی و آنالیز اطلاعات بدست آمده ، تدوین و اجرای استراتژی ها و برنامه های بهبود بر اساس شاخص ها ، ارزیابی و پایش آنها
طراحی سیستم گزارش دهی خطاها از قبیل رویدادهای غیره منتظره Sentinel Events ، نزدیک به وقوع Near Miss و خطاهای ناخواسته Adverse Events مشتمل بر ترسیم فرآیندها ، تدوین خط مشی و روش ها ، طراحی فرم ها و چک لیست ها با رویکرد تصحیح ، کاهش و حذف خطرات
نظارت بر اجرای ممیزی استاندارهای ایمنی بیمار ، تجزیه و تحلیل نتایج ممیزی و انجام مداخلات اصلاحی
مشارکت در تنظیم برنامه های آموزشی ایمنی بیماران ، بررسی محتوای آموزشی و تعیین گروه های هدف در جهت توانمند سازی کارکنان.
تدوین برنامه های ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در پرسنل منطبق با اعتقادات، باورها، ارزش ها، اصول و شیوه های رفتاری ، تعریف هنجارها و ناهنجارها مبتنی بر ایمنی بیمار با رویکرد فرهنگ بدون سرزنش
شناسایی تکنولوژی ها و فن آوری های نوین در جهت ارتقاء ایمنی بیمار